گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستان گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستان
  تصویر, عکس, ایرانستان, گردشگری, تاریخی, پورتال, ایرانی  
عکس کاخ گلستان تبریز

کاخ گلستان تبریز

هشت بهشت تبریز

هشت بهشت تبریز نام های دیگر: باغ شمال تبریز ؛ کاخ گلستان تبریز؛باغ فرهاد و شیرین تبریزکاخ هشت بهشت تبریز: (عمارت عشرت آباد تبریز - کاخ گلستان تبریز - باغ فرهاد و شیرین تبریز): باغ شمال تبریز یکی از ابنیه مهم دوره قراقویونلو، آق قویونلو ، صفوی و به خصوص دوره قاجار بودجغرافی نویسان و جهانگردانی که از قرن سوم و چهارم هجری به بعد از تبریز دیدن کرده و مطالبی درباره تبریز نوشته اند به وجود بناها، کاخها و سرای های باشکوه و زیبایی در تبریز، که غالباً از طرف سلاطین، امرا و وزرا ساخته شده و به نام بانیان خود معروف بوده اند، اشاره کرده اندبرخی از این بناها به مرور زمان از بین رفته و اکنون نشانی از آنها بر جای نمانده است و برخی هم به صورت ویرانه هایی درآمده اند که حکایت از عظمت و شکوه نخستین خود دارند و تعداد بسیار اندکی نیز، به خاطر نزدیکی زمان احداث و توجه متولیان آنها به صورتی تقریبا سالم باقی ماندهnotاندکاخ هشت بهشت در تبریز، نمونه ای از این بناها است که اکنون نه تنها اثری از این کاخ باشکوه باقی نمانده بلکه حتی می notتوان گفت که وجود چنین بنای باشکوهی در تبریز فراموش شده است.تاریخ احداث کاخ هشت بهشت: هشت بهشت که یکی از کاخهای زیبا و معروف دوره آق قویونلو بود، در سال ۸۸۸ هجری قمری، به دستور سلطان یعقوب پسر امی رحسن بیک مشهور به اوزون حسن، در تبریز بنا شدالبته در مورد بانی احداث این کاخ روایتهای متفاوتی وجود دارد؛ چنانچه برخی این کاغ را به اوزون حسن و برخی دیگر به پسرش یعقوب نسبت می دهندبه هر ترتیب اولین کاخ هشت بهشت، در تبریز و در قرن نهم هجری بنا شده است.معماری کاخ هشت بهشت: این کاخ بر مبنای توصیفهایی که از آن شده است، عمارتی هشت ضلعی و دارای طرحی موسوم به هشت بهشت بودتاجر ونیزی ای که از هشت بهشت دیدن کرده، در توصیف این باغ و کاخ نوشته است: اکنون که از شرح و وصف و مطالب گوناگون درباره این شهر فارغ شده ام، می notپندارم که نباید از ذکر کاخ زیبایی که سلطان حسن بیک بزرگ ساخته بود، غفلت کنمهرچند پادشاهان سلف او کاخ های بزرگ و زیبای بسیاری در این شهر ساخته اند، اما هیچ یک قابل قیاس با کاخ حسن بیک نیست و این قصر به مراتب از همه آنها بهتر استاین کاخ چنان باشکوه است که تاکنون در ایران همانندی نداشته استکاخ را در مرکز باغی بزرگ و زیبا، بر روی صفه ای به ارتفاع یک یارد و نیم و پهنای پنج یارد ساخته انداین کاخ را به زبان فارسی هشت بهشت خوانند که در زبان ما به معنی هشت بخش است، زیرا به هشت بخش مختلف تقسیم شده استبلندی آن سی قدم و محیطش در حدود هفتاد تا هشتاد یارد است و هر بخش به چهار غرفه بیرونی و چهار غرفه درونی تقسیم شده و بقیه کاخ در زیر گنبد مدور فیروزهnotفام باشکوهی قرار گرفته استکل کاخ در زیر یک سقف ساخته شده استبنایی یک طبقه است و فقط یک ردیف پلکان تا صفه کشیده شده که از آن طریق شخص بالا می رود و خودش را به غرفه های مختلف می رساندکاخ در طبقه همسطح زمی ن، چهار ورودی سراسر می ناکاری و زراندود شده دارد و چنان زیبا است که بیان انسان از وصف آن عاجز می ماندجلوی هر یک از ورودیهای کاخ، راهی را با سنگ مرمر سنگفرش کرده اند که به صفه منتهی می شود و در مرکز صفه، جوی آبی با مهارت در دل سنگnotهای مرمر تراشیده اندپهنای این جوی کوچک، چهار انگشت و ژرفایش نیز چهار انگشت است که به شکل تاک یا مار کنده شده استبدین معنی که در یک نقطه می جوشد و در جوی روان می شود و پس از عبور از مسیر مارپیچ و مدور به همان جای اول برمی گردد و به مجرای دیگر می افتدسه یارد بالاتر از صفه را با سنگ مرمر ساخته اند و قسمتهای پایین آن را با گچبری و به رنگهای گوناگون درآورده اند و این منظره از دور مانند آیینه نمایان است.تزیینات نقاشی کاخ هشت بهشت: سقف تالار بزرگ با لاجورد و آب طلا به صورت بسیار زیبایی آراسته شده است و نقوش را چنان زیبا کشیده اند که چون تصاویر آدمی ان زنده می نمایندبر روی سقف تصاویری از جنگهای ایران با بیگانگان که سال ها پیش از این روی داده است، نقش شده استهمچنین بر روی این نقشها، تصویر گروهی از سفیران دربار عثمانی در پیشگاه سلطان حسن بیک در تبریز همراه با متن تقاضاها و جوابهایی که اوزون حسن به ایشان داده بود، را می توان دید و همه این مطالب را به خط و زبان فارسی نوشته اندتصویر مجالس شکار حسن بیک را نیز در حالی که بسیاری از امی ران درگاه ملتزم رکابش هستند و همه بر اسب سوارند با تازی و شاهین می توان دیدهمچنین بسیاری از جانوران مانند فیل و کرگدن را که همه حکایت از ماجراهایی می کند که بر وی گذشته استبر کف تالار فرش باشکوهی گسترده اند که ظاهرا از ابریشم است و به سبک ایرانی دارای طرحهای زیباستاین فرش گرد و درست به اندازه کف تالار استاتاقهای دیگر نیز مفروش استاین تالار نور ندارد و فقط از اتاقها روشنایی می گیردبا این همه تالار مرکزی دارای مدخلهایی است که درهای آنها به اتاقها و کفشکنها باز می notشود و این اتاق ها و کفش کن ها دارای پنجرهnotهای بسیاری است که از آنها نور به داخل می notتابدهر کفشکن فقط یک پنجره دارد اما همی ن یک پنجره به اندازه بدنه اتاق و به صورتی زیبا نصب شده است.آنچه هنرمندان چیره دست بر دیوارها و سقف تالارهای کاخ هشت بهشت نقاشی کرده بودند، در واقع نموداری از اشتیاق سر سلسله دودمان بایندری به شکار و بزم بودبه گفته باربارو در دوران صلح هنگامی که امی ر حسن بیک در پایتخت خویش، شهر تبریز یا اصفهان اقامت داشت برای سرگرمی او و ملازمانش مرتبا بساط سور و سرگرمی گسترده می شد. برمبنای آنچه در اسناد و مدارک آمده است: کاخ هشت بهشت تبریز در اوایل عهد صفویه نیز قصری شاهانه بوددر دوران شاه اسماعیل اول صفوی که تبریز پایتخت بود در ذکر احوال آن شهریار به دفعات به نام عمارت و باغ هشت بهشت برمی خوریم که مراسم شاهانه در آنجا برگزار می شده است.

گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستان گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستان
  آدرس مستقیم :
 
 
 
  کلیه حقوق این وبسایت محفوظ بوده و استفاده از مطالب  آن  به هر شکلی و در هر جایی تنها با درج لینک منبع مجاز خواهد بود
CopyRight © 2012
http://iranstan.com , All Rights Reserved
طراحی و تولید : آریالینک